بازیابی رمز عبور

نتایج جستجوی شما

راهنمای استفاده از اپلیکیشن میزبان یاب

در نظر داشته باشید فیلم های تهیه شده جهت آموزش کاربران ( میزبان و مسافر) مربوط به نسخه زمان تهیه فیلم آموزشی بوده لذا ممکن است برخی موارد تغییر پیدا کند لذا در صورت تغییر در اپلیکیشن که موجب تغییر رویه انجام توسط کاربر شود به پیرو آموزش قبل از آن در سایت قابل دسترس می باشد.

فیلم های آموزش اپلیکیشن میزبان یاب بخش میزبان

نحوه ثبت اقامتگاه در اپلیکیشن میزبان یاب

نحوه تائید یا رد درخواست رزرو مسافر توسط میزبان